Host only with the best web hosting provider. Get quality hosting from hostmonster web host.

Статут 2016 р.

Друк
Дата публікації Перегляди: 43

 

    «ЗАТВЕРДЖЕНО»

     зі змінами

     Загальними зборами

     ГО «Громадянський поступ»

      Протокол №2/16 від «06» жовтня  

     2016 року                     

     Голова зборів

     ____________________ І.М.Пюрко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Громадської організації «Громадянський поступ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне -2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Громадянський поступ» (далі - Організація) є місцевою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Організація створена на підставі рішення загальних зборів, що відбулися у місті Рівне 07 лютого 2012 року, що засвідчено Протоколом Загальних зборів №1.

1.3. Повне найменування Організації - Громадська організація «Громадянський поступ».

1.4. Скорочене найменування – ГО «Громадянський поступ».

1.5. Назва англійською мовою – Public organization «Gromadyanskij postup».

1.6. Громадська організація «Громадянський поступ» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.7. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.8. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки в банківських установах, свою символіку. Символіка  Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.9. Організація є неприбутковою громадською організацією, метою створення і статутної діяльності якої не є здійснення підприємницької діяльності та одержання прибутку.

1.10. Діяльність громадської організації поширюється на територію України.

1.11. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.12. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.13. Юридична адреса Організації: 33000, м. Рівне, вул. Київська, 36, офіс 817.

 

 

2. МЕТА ТА ПРОГРАМНІ ЗАСАДИ

2.1. Метою створення Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, екологічних, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів організації, охорона здоров’я і пропагування здорового способу життя,  представництво інтересів членів у державних установах та перед підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, в тому числі перед іншими об’єднаннями громадян.

2.2. Організація вважає абсолютними принципи свободи та рівності прав громадян, верховенства закону в державі, взаємної соціальної відповідальності всіх громадян України, визнання та захисту їх прав і свобод.

2.3. Організація створюється у зв’язку із необхідністю активізації діяльності населення для створення сильного громадянського суспільства:

- сприяння процвітанню держави, добробуту її громадян, становлення і розвитку ефективності економіки;

- сприяння становленню принципів верховенства права, захисту прав людини, всебічному розвитку громадянської правосвідомості;

- сприяння позитивним перетворенням у нашому суспільстві, пропаганда прогресивних ідей та світогляду.

 

3. СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основними завданнями Організації є:

- залучення членів до участі в зборах, засіданнях, зустрічах, мітингах та інших заходах, спрямованих на формування у мешканців Рівненщини чіткої громадянської позиції, патріотичного виховання щодо розбудови демократичного, правового та економічно сильного суспільства.   

- представництво інтересів членів перед державними органами, перед підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, в тому числі перед іншими об’єднаннями громадян.

- забезпечення оперативного й ефективного судового захисту порушених прав членів Організації;

- захист прав членів - членів Організації, порушених унаслідок рішень, дій або бездіяльності державних органів чи їх посадових осіб;

- звернення до органів та посадових осіб місцевого самоврядування, органів державної влади, їх посадових осіб, правоохоронних органів, Президента України, які у випадках та в порядку, встановлених Конституцією та законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з пропозиціями про скасування або зупинення дії нормативних актів, що порушують права членів.

3.2. Для вирішення і реалізації своїх статутних завдань Організація:

- представляє і захищає права та інтереси Організації, її членів у державних органах, установах, підприємствах, інших організаціях, судових органах,

- здійснює організацію, оголошення і проведення зустрічей з представниками державних органів, мітингів, зборів;

- виступає учасником цивільно-правових відносин, вчиняє будь-які правочини, набуває і здійснює право власності на майно;

- відряджає для проведення переговорів, участі в будь-яких інших заходах членів Організації, інших осіб за дорученням Організації;

- бере участь у діяльності інших об’єднань громадян;

- засновує засоби масової інформації, здійснює іншу видавничу діяльність;

- висуває кандидатів до місцевих та центральних органів державної влади;

- сприяє створенню системи соціального і правового захисту членів Організації;

- бере участь у громадській діяльності, налагодженні зв'язків з державними органами влади і подібними організаціями, може об'єднуватися з ними в асоціації, об'єднання;

- створює колективи для розробки і реалізації проектів, програм відповідно до статутних завдань, залучає до співпраці спеціалістів, фахівців, науковців на договірних або добровільних засадах;

- приймає участь в інших суспільних, економічних, господарських видах діяльності, які відповідають вимогам чинного законодавства.  

 

4. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. У сфері міжнародної діяльності Організація має право:

- брати участь у міжнародних організаціях тощо;

- укладати договори, контракти, здійснювати обмін делегаціями і в межах України, і за кордоном;

- проводити спеціальні семінари, заняття, школи підвищення кваліфікації із закордонними партнерами;

- організовувати та проводити міжнародні конференції, форуми, виставки та інші заходи;

- звертатись у міжнародні судові органи.

4.2. Організація має право вступати до міжнародних громадських (неурядових) організацій, міжнародних спілок, підтримувати прямі міжнародні контакти та стосунки, укладати відповідні договори та брати участь у втіленні заходів, що не суперечать меті діяльності Організації та міжнародним зобов'язанням України.

 

5. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИБУТТЯ З НЬОГО

5.1. Членство в Організації є добровільним.

5.2. Членами Організації можуть бути фізичні особи, котрі досягли 18 років, поділяють мету Організації, визнають положення цього Статуту та інших регламентуючих документів Організації, сплачують членські внески та беруть особисту участь в роботі Організації.

5.3. В Організації існує лише індивідуальне членство.

5.4. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Радою Організації, яка приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.

5.5. Усі члени Організації мають право:

- брати участь в роботі органів Організації;

- одержувати інформацію про діяльність Організації, заходи, що проводяться, перспективні плани щодо діяльності тощо;

- одержувати інформаційну, правову, методичну, матеріальну та іншу допомогу Організації в межах її організаційних, фінансових можливостей;

- з мотивованих причин ознайомлюватися зі станом справ, бухгалтерською звітністю;

- вносити пропозиції щодо перспективної і поточної діяльності;

- обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

- бути обраним до ревізійних органів;

- брати участь у голосуванні під час ухвалення рішень Загальними Зборами Організації;

- брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

- звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

- оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;

- звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

- припинити членство в Організації.

5.6. Усі члени Організації зобов'язані:

- дотримуватися і добросовісно виконувати положення цього Статуту, Регламентів Організації, рішень керівних органів;

- безпосередньо брати активну участь у діяльності Організації, всебічно сприяти виконанню статутних завдань;

- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються  «Регламентом про членські внески»;

- сприяти здійсненню завдань Організації;

- брати участь у заходах, що проводяться Організацією.

5.7. Прийняття нових членів в Організацію проводиться на засіданнях Ради Організації. Всі засідання, на яких здійснюється прийом нових членів Організації, є відкритими.

Для вступу в Організацію претендент має подати не пізніше ніж за 20 днів до засідання, на якому буде здійснюватись прийом у члени Організації, такі документи (в письмовому та електронному вигляді): заяву на ім'я Голови Організації; анкету за встановленою формою; рекомендації трьох членів Організації; три фотографії 3x4.

5.8. Припинення членства в Організації відбувається:

- за власним бажанням;

- за рішенням Загальних Зборів.

5.8.1. Членство може бути припинено за власним бажанням за заявою, поданою на ім’я Голови Організації.

5.8.2. Питання про припинення членства може порушувати Голова Організації, член Ради Організації, Голова Ревізійної комісії або група з трьох членів Організації.

Ініціатива має бути оформлена відповідними заявами на ім'я Голови Організації із наведенням мотивів і має бути подана не пізніше ніж за 7 днів до проведення відповідного засідання.

Особа, щодо якої здійснюється ініціатива про припинення її членства в Організації, має бути ознайомлена з відповідними клопотаннями не пізніше ніж за 5 днів до проведення відповідного засідання.

 

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

6.1. Організація володіє на правах власності грошовими засобами та іншим майном, необхідним для реалізації його статутних завдань. Організація використовує належне їй майно на свій розсуд, відповідно до цього статуту.

6.2. Джерелами формування майна та коштів Організації є:

- вступні та членські внески;

- добровільні пожертви, благочинні та спонсорські внески громадян, підприємств, установ, організацій, в тому числі іноземних;

- інші надходження, що не заборонені чинним законодавством України.

6.3. Організація самостійно визначає порядок формування фондів, напрями використання грошових надходжень. Право власності на майно Організації реалізує вищий орган - Загальні збори. Деякі функції у сфері господарського управління майном Організації можуть покладатися на інші керівні органи Організації відповідно до цього Статуту.

6.4. Організація має право вчиняти щодо свого майна дії, що не суперечать Закону. Організація має право передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

6.5. Порядок сплати вступних та членських внесків визнає «Регламент про членські внески».

6.6. Отримані доходи Організації або їх частини заборонено розподіляти серед засновників (учасників), членів такої організації,  працівників  (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску),членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.7. Кошти та майно Організації використовуються для досягнення мети і розв'язання завдань, передбачених цим Статутом.

 

7. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ, ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

 

7.1. Керівними органами Організації є:

- Загальні Збори Організації;

- Рада Організації;

- Голова Організації, Заступник Голови Організації.

7.2. Загальні Збори є вищим органом Організації. У роботі загальних зборів беруть участь усі члени Організації. Передача права участі у зборах третій особі (представникові) не допускається.

7.3. До виключних повноважень Загальних Зборів належать питання:

- визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

- затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації.

- затвердження статуту Організації та змін до нього;

- обрання керівних органів Організації: Ради Організації, Голови та Заступника Голови Організації, Ревізійної комісії Організації;

- затвердження підсумкових річних звітів керівних органів Організації;

- затвердження Регламентів та інших внутрішніх документів Організації і внесення до них змін;

- припинення та ліквідація Організації.

Рішення про внесення змін до Статуту Організації та про ліквідацію Організації приймаються більшістю не менш як у ¾ голосів присутніх на зборах.

7.4. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними за умови присутності 2/3 спискового складу членів Організації.

7.5. До повноважень Загальних Зборів, які можуть бути делеговані Раді Організації, належать питання:

- створення постійних комісій Організації та затвердження їх персонального складу;

- створення тимчасових комісій Організації та затвердження їх персонального складу;

- створення виконавчих структур Організації;

- затвердження фінансово-господарських планів Організації.

7.6. Збори як вищий орган вправі вирішити будь-яке питання, що стосується діяльності Організації.

7.7. Чергові Загальні Збори скликаються Радою не рідше 1 разу на пів року. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Радою Організації, Головою Організації, а також членами Організації.

7.8. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Радою чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

7.9. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Радою скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.

7.10. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації.

7.11. Головує на засіданнях Загальних Зборів Голова Організації. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.

7.12. Про місце і час проведення, порядок денний Загальних Зборів всі члени Організації мають бути повідомлені не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних Зборів. За організацію та формування порядку денного Загальних Зборів несе відповідальність Голова Організації. Члени Організації мають право не пізніше ніж за 10 днів до проведення Загальних Зборів внести пропозиції до порядку денного Загальних Зборів, повідомивши про це Голову Організації у письмовому вигляді.

Засідання Загальних Зборів Організації вважаються чинними за умови присутності 2/3 спискового складу членів Організації. Рішення на Загальних Зборах приймаються простою більшістю від числа присутніх членів Організації.

7.13. Рішення Загальних зборів обов'язкові до виконання усіма членами, посадовими особами та іншими працівниками Організації. Рішення набувають чинності з моменту їх схвалення.

7.14. Рада Організації обирається Загальними Зборами і здійснює керівництво в період між Загальними Зборами та є підзвітною Загальним Зборам. Головою Ради є Голова Організації. Рада формується з членів Організації в особі Голови, Заступника Голови Організації, і, як правило, до її складу входять Голови постійних комісій Організації, інші члени Організації, обрані Загальними Зборами.

До Ради Організації, виконавчих та інших керівних структур не мають права входити Голова та члени Ревізійної комісії.

7.15. До повноважень Ради Організації належать питання:

- загальне керівництво Організацією в період між засіданнями Загальних Зборів;

- розпорядженням майном Організації в межах, визначених Загальними Зборами;

- організаційне та фінансове забезпечення діяльності постійних і тимчасових комісій Організації та виконавчих структур Організації;

- представлення інтересів Організації у взаємовідносинах з органами законодавчої влади, державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, судами, ЗМІ, іншими громадськими організаціями, партіями, міжнародними організаціями та іншими юридичними і фізичними особами;

- організація виконання рішень Загальних Зборів;

- скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів;

- підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації;

- затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

- вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.

7.16. За умови делегування повноважень Загальними Зборами, що оформляється відповідним рішенням Загальних Зборів, прийнятим 2/3 присутніх на такому засіданні дійсних членів Організації, по кожному з пунктів окремо до повноважень Ради Організації належать питання, передбачені п. 7.4. цього Статуту. Рішення з цих питань підлягають наступному обов'язковому затвердженню Загальними зборами.

7.17. Склад Ради Організації визначається рішенням Загальних Зборів терміном на 5 років.

7.18. Головує на засіданнях Ради Голова Організації.

7.19. Усі питання, що входять у компетенцію Ради, вирішуються колегіально на засіданнях Ради. Засідання Ради Організації проводиться раз на квартал. Про місце і час проведення, порядок денний засідань Ради всі члени Організації мають бути повідомлені не пізніше ніж за 5 днів до дня проведення засідання Ради. Члени Ради мають право не пізніше ніж за 3 дні до проведення засідань Ради внести пропозиції до порядку денного засідань Ради, повідомивши про це Заступника Голови Організації у письмовому вигляді.

Засідання Ради Організації вважається чинним за умови присутності на засіданні не менше 2/3 членів Ради, обов'язково - Голова Організації, Заступник Голови Організації. Рішення на засіданнях Ради Організації приймаються простою більшістю від числа присутніх членів Ради, за винятком тих процедур, які передбачені іншими регламентуючими документами Організації.

7.20. Голова та Заступник Голови Організації здійснюють поточне керівництво організацією в період між засіданнями Ради і є підзвітними Раді та Загальним Зборам Організації. Повноваження Голови та Заступника Голови Організації визначаються рішенням Ради Організації, їх обирають на Загальних Зборах Організації, як правило, терміном на 1 рік. У виключній компетенції Голови Організації та Заступника Голови Організації є формування і здійснення загального керівництва виконавчими структурами Організації відповідно до затверджених Загальними Зборами чи Радою фінансово-господарських планів.

7.21. Голова Організації організовує роботу щодо збору членських внесків відповідно до «Регламенту про членські внески» Організації. Голова та Заступник Голови Організації спільно формують фінансово-господарські плани Організації та здійснює контроль за їх виконанням.

7.22. Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю всіх керівних органів структурних одиниць, посадових осіб та виконавчих структур Організації. Ревізійна комісія формується Загальними Зборами із членів Організації, вказується її кількість і вона є підзвітною Загальним Зборам. Голова та члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданні Ради Організації, постійних та тимчасових комісій без попередження про це заздалегідь.

7.23. Основною організаційною формою роботи всіх членів Організації є робота в постійних комісіях. Постійні комісії Організації формуються Загальними Зборами чи Радою Організації з членів Організації. Кожен з членів Організації може бути в складі не більш ніж двох постійних комісій. Комісія власним рішенням обирає Голову та Заступника Голови комісії, яких у подальшому затверджують Загальні Збори Організації. Головою та Заступником Голови постійної комісії може бути виключно дійсний член Організації.

7.24. Тимчасові комісії Організації формуються Загальними Зборами чи Радою з членів Організації та запрошених зі сторони спеціалістів. Програмні напрямки, організаційну форму, концепцію, повноваження та термін діяльності постійних та тимчасових комісій визначають Загальні Збори чи Рада Організації.

7.25. Загальним правилом Організації є ведення протоколів чинних засідань усіх керівних органів та структурних одиниць Організації. Протоколи таких засідань є доступними до ознайомлення кожним членом Організації.

7.26. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Радою і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

7.27. Голова Організації призначається та звільняється Загальними Зборами є підзвітним Загальним Зборам та Раді Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Ради Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

7.28. Голова Організації:

7.28.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

7.28.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;

7.28.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

7.28.4. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

7.28.5. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Ради та Загальних Зборів Членів Організації.

7.28.6. Звітує про свою роботу та роботу Ради перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах.

Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

7.29. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Організації можуть бути подані до Ради Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі не згоди із рішенням Ради Організації щодо скарги, або інших рішень, дії, бездіяльність Ради член (члени) можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.

7.30.Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

 

 

 

8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація є місцевою громадською організацією та не може утворювати філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи.

 

9. ОБЛІК. КОНТРОЛЬ

9.1. Організація веде оперативний, статистичний та бухгалтерський облік діяльності, реєструється в органах державної податкової адміністрації як неприбуткова організація і подає звітність у встановленому законодавством порядку.

Обсяг, форми, порядок ведення і подання звітності встановлюється чинним законодавством України.

Державний контроль здійснюється державними органами в межах їх повноважень, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.2. Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю всіх керівних органів структурних одиниць, посадових осіб та виконавчих структур Організації.

9.3. До компетенції Ревізійної комісії Організації належать питання:

- контролю за фінансово-господарською діяльністю керівних та виконавчих структур Організації.

- тлумачення Статуту та інших документів Організації;

- вирішення внутрішньо-організаційних правових та етичних спорів, що можуть виникнути між членами Організації чи іншими структурами Організації.

9.4. Для здійснення покладених на неї повноважень ревізійна комісія має право:

- отримувати будь-яку інформацію про діяльність Організації, зокрема отримувати копії договорів, угод, контрактів, укладених від імені Організації, наказів та розпоряджень, прийнятих виконавчим органом;

- у письмовій формі вимагати від Голови Організації та інших посадових осіб письмових та усних пояснень щодо їх службової діяльності;

- призначати аудиторські перевірки та розглядати їх результати.

9.5. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідності, але не рідше від одного разу на квартал. Організацію роботи Ревізійної комісії забезпечує Голова Ревізійної комісії і несе відповідальність за її діяльність.

Засідання Ревізійної комісії вважають чинним за умови присутності на засіданні не менше ніж 2/3 членів комісії. Всі рішення Ревізійної комісії ухвалюють простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів комісії.

9.6. Результати перевірки оформляються висновком. Висновки ревізійної комісії підписують всі члени комісії. Член комісії, який не згідний з висновком, вправі письмово викласти свою окрему думку, але зобов'язаний підписати висновок.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним Зборам найближчого скликання.

Ревізійна Комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових Зборів у випадках можливого виникнення або наявності обставин, що загрожують інтересам Організації.

 

10. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться і затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше як ¾ членів Організації. Зміни, що вносились в статутні документи підлягають державній реєстрації у порядку і терміни, встановлені чинним законодавством України.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації.

11.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

11.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

11.4.Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Організації. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Раді Організації здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно до статуту.

11.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

11.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства.

11.7. При реорганізації Організації права та обов’язки передаються правонаступнику.

11.8. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям від повідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 

Joomla 2.5