Host only with the best web hosting provider. Get quality hosting from hostmonster web host.

Положення про постійно діючі комісії

Друк
Дата публікації Перегляди: 2488

                                                                                

                                                   «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                   Голова Громадської організації

                                                   «Громадянський поступ"

                                                   Протокол № 3 від 4 травня 2012 року

                                                   ____________________ І. М. Пюрко

 

 

  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючі комісії Громадської організації

«Громадянський поступ»

 

 

 

 

Рівне-2012 р

 

 

 

 1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Це положення розроблено відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян"від 16.06.1992 року № 2460-IX , статуту Громадської організації "Громадянський поступ" від 07.02.2012 року та на підставі загальних зборів громадської організації від 06.03.2012 року .

1.2. Постійно діючі комісії (в подальшому Комісії) у своїй роботі керуються Конституцією України, Законами України, іншими нормативними актами, рішеннями ради Громадської організації (далі ГО) та цим положенням.

1.3. Комісії є органами ГО, що обираються з числа членів ГО для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до розгляду, здійснення контролю за виконанням рішення ГО та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень  голови ГО.

Комісії обираються радою ГО на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови ГО, заступник голови та секретар комісії обираються на засіданні постійно діючої комісії.

         Всі члени Комісії мають рівні права.

1.4. Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно цього положення, Статуту ГО та  зазначеного вище Закону.

1.5. Комісія є підзвітна раді ГО та відповідальна перед нею.

1.6. Протягом строку своїх повноважень ГО може утворювати нові комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЙ.

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах  з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

За дорученням  голови ГО голова Комісії представляє раду ГО у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар.
Основною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від  загального складу комісії. Члени комісій зобов’язані брати участь у засіданнях комісій, виконувати розпорядження та доручення голови.

2.4. Засідання можуть бути відкритими і закритими. Посадові та зацікавлені особи запрошуються на засідання заздалегідь.

2.5. Комісія будує свою роботу на основі плану, який затверджується на її засіданні. При складанні плану роботи комісія виходить із завдань, які стоять перед нею, та основних напрямків діяльності. Плани роботи підписує голова комісії.

2.6. За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії ГО приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії ГО підписуються головою і секретарем комісії.

2.7. Рекомендації комісії ГО підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.  Про результати  розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений Законом термін.

2.8. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради ГО можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

 

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ.

3.1. Комісія ГО здійснює попередній, поточний і наступний  контроль за діяльністю органів державної влади , органів місцевого самоврядування, інших недержавних організацій з метою представлення та захисту інтересів членів громадської організації та інших громадян Рівненської області  на засадах законності, обґрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених Законом  України "Про об'єднання громадян"від 16.06.1992 року № 2460-IX цим положенням  та іншими законодавчими документами України.

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ КОМІСІЇ

4.1. Якісно та відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень ради ГО для розгляду, здійснювати попередній їх розгляд, редагувати питання, що належать до їх відання.

4.2. Періодично звітувати перед радою ГО про свою роботу.

4.3. Своєчасно виконувати доручення  Голови організації,   з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати голову про хід їх виконання.

4.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

4.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою комісії своїх обов’язків рада ГО може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійно діючу комісію у порядку, передбаченому цим положенням.

 

Заступник голови громадської організації « Громадянський поступ»

                                                                       Ф.М. Капустинський           

Joomla 2.5